Právo a daňová problematika,

právní a daňový audit

Pro každého podnikatele je důležité řádně, včas, správně a v potřebné

odpovídající míře plnit povinnosti vůči státním institucím, a finančním úřadům

a dodržovat právní normy státu, ve kterém podniká nebo hodlá podnikat nebo

investovat prostředky, a také se dostatečně dobře orientovat ve spletenci

zákonů a nařízení, se kterými se podnikatel setkává každý den. Ale není to jen o tom plnit povinnosti, ale i užívat a využívat všechna práva, která podnikateli náleží, aby co nejvíce zákonným způsobem optimalizoval své výdaje a náklady.

Daně představují pro společnosti značný odliv finančních prostředků. Pokud se v úvahu bere čas, který vedení společnosti stráví plněním povinností ve vztahu k finančním úřadům, důkladnější kontroly finančních úřadů a vyšší penále za nesplnění daňových povinností, potom se daňová zátěž může oproti očekávání společnosti ještě zvýšit. Chceme předcházet možným nepříjemnostem, které naše klienty mohou postihnout nesprávným nastavením výše uvedených procesů.

 

Náš právní tým Vám pomůže zorientovat se v tomto komplikovaném prostředí a vybrat si nejoptimálnější způsob při provozování Vašeho podnikání.

 

Poskytujeme poradenství při zdanění právnických osob zejména v následujících oblastech:

 

 • daňové přiznání právnických osob
 • optimální využití daňových ztrát
 • nízká kapitalizace
 • holdingové struktury
 • majetek - prověření a daňové plánování
 • reklama - prověření a daňové plánování
 • rezervy - prověření a daňové plánování
 • nájemní smlouvy - prověření a daňové plánování
 • daňové důsledky změny účetního období
 • asistence při daňových kontrolách
 • asistence při likvidaci společnosti
 • uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj

 

 

Zdanění fyzických osob

 

Poskytujeme daňové poradenství v oblasti daní z příjmů fyzických osob a souvisejících oblastí, imigrační asistenci pro vyslané zaměstnance, přípravu daňových přiznání, zastupování klientů před finančními úřady, revize a strukturace účasti v systémech sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v České republice. Dále poskytujeme služby při nastavování efektivních a daňově optimálních systémů odměňování, včetně akciových plánů, vedoucích k posílení a udržení lidských zdrojů ve společnosti.

 

Poskytujeme poradenství zejména v následujících oblastech:

 

 • příprava daňových přiznání fyzických osob
 • vedení mzdové agendy, včetně agendy sociálního a zdravotního pojištění
 • osobní daňové plánování
 • zaměstnanecké výhody
 • možnosti a vhodné struktury pro zaměstnávání cizinců
 • možnosti, vhodné struktury zaměstnávání a daňové dopady u českých občanů pracujících v zahraničí
 • optimalizace v oblasti sociálního a zdravotního pojištění
 • stock option plány a obdobné formy odměňování
 • penzijní plány, včetně dopadů penzijního a životního pojištění
 • prověření agendy mzdového účetnictví
 • prověření a optimalizace používané struktury odměňování,
 • imigrační služby pro klienty a jejich zaměstnance

 

Správné zajištění veškerých vízových povinností zahraničních pracovníků má zásadní vliv na jejich legální pobyt v České republice. V rámci našich služeb zajišťujeme pro zahraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky přípravu a podání žádostí o pracovní povolení, krátkodobá a dlouhodobá víza, prodlužování pracovních povolení a víz a zajišťování vydání českých rodných čísel či českých řidičských průkazů. Pro občany EU zajišťujeme povolení k přechodnému pobytu občanů EU, pro české občany dále příslušná zahraniční víza.

 

 

Investiční pobídky a další dotace

 

Investiční pobídky lze poskytnout nově vzniklým i existujícím společnostem, českým či zahraničním investorům. Výrobním společnostem může být udělena investiční pobídka ve formě úplné či částečné slevy na dani z příjmu na období až pěti let spolu s podporou na vytvoření nových pracovních míst nebo na rekvalifikaci zaměstnanců. Dotace se poskytují také na strategické služby a rozvoj technologických center jako například sídlo společnosti, telefonní centra, výzkumná a vývojová centra atd. Tyto dotace se poskytují v peněžní formě jako přímé platby a nikoliv formou daňových úlev. Podnikatelské subjekty mohou také podat žádost o podporu svých projektů formou dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.

 

Daňové poradenství v oblasti nemovitostí

 

Poskytujeme poradenství především v následujících oblastech:

 

 • strukturování investic do nemovitostí
 • optimalizace portfolia nemovitostí
 • daňové poradenství při pořízení či prodeji nemovitostí včetně due diligence
 • leasing nemovitostí - zejména sale a lease back struktury a daňové struktury
 • financování pořízení nemovitostí
 • optimalizace DPH
 • daň z převodu nemovitostí

 

Právní a daňový audit

 

Výsledky kvalitního nezávislého auditu jsou proto nejen důležitým signálem pro investory, akcionáře, věřitele a širokou veřejnost, ale také cenným zdrojem informací pro management organizace. Cesta k úspěchu je na celém světě lemována stále složitějšími a obsáhlejšími regulatorními předpisy a požadavky zainteresovaných stran.

 

S vysokým nasazením Vám pomůžeme splnit požadavky na odhalení množství obchodních rizik i rizik spojených s účetními výkazy, a to zejména tím, že budeme definovat včasné a konstruktivní úkoly pro vedení společnosti, formulovat stanoviska a poskytovat důležité informace Vašim investorům a ostatním zainteresovaným skupinám. Dobře fungující správa daňových záležitostí je důležitou podmínkou úspěšného růstu organizace, protože zajišťuje dodržování všech zákonem daných povinností a současně umožňuje efektivní daňové plánování. Náš poradenský tým spolupracuje s klienty na definování vhodné daňové strategie, která odpovídá jejich obchodním potřebám, pomáhá  jim s dodržováním daňových předpisů a zpracováním daňového přiznání, zastupuje klienty před správcem daně a radí v záležitostech týkajících se daňového plánování. Prakticky každá obchodní transakce přináší jisté daňové důsledky, přičemž pravidla v této oblasti se neustále mění. Díky svému odpovědnému přístupu k daňovému plánování, efektivitě služeb při zajišťování souladu s daňovou legislativou a přístupu založeném na kvalitě a přidané hodnotě můžeme Vaší společnosti pomoci jednou provždy skoncovat s obavami z daní.

 

 

DPH, nepřímé daně a cla

 

Zajistíme Vám přípravu výkazů tak, aby plně respektovaly zákony, optimalizovaly DPH na výstupu a nárok na odpočet DPH a přitom aby bylo minimalizované riziko případných zpochybnění ze strany správců daně.

 

Naše služby zahrnují zejména:

 

 • právní a účetní due diligence
 • poradenské služby v oblasti účetnictví
 • revize účetních systémů a vnitřních kontrol
 • finanční zvláštní šetření
 • statutární audit
 • prověření a zefektivnění systému DPH
 • poradenství v oblasti přeshraničních transakcí včetně posouzení dopadu těchto transakcí v zahraničí
 • registraci a přípravu přiznání k DPH jak v České republice, tak i v zahraničí (včetně souhrnných hlášení a hlášení Intrastat)
 • pomoc při vrácení DPH zaplacené v ceně zboží či služeb v České republice nebo v zahraničí
 • analýzu obchodních transakcí a interních procesů v oblasti DPH
 • poradenství a plánování v oblasti cel a základu pro stanovení výše cla
 • zastupování a odbornou pomoc při daňové kontrole či kontrole celního úřadu
 • zastoupení při jednání s finančními a celními úřady
 • školení odborných pracovníků klienta

© Czech Communications Systems s.r.o.

Veleslavínova 93/10

110 00 Praha 1 – Staré Město